Algemene voorwaarden

 1. Identiteit van de ondernemer:

VZW Every Nation Gent
Sint-Jansvest 28A
9000 Gent

BE0837220856

shop@everynationgent.org

 1. Toepasselijkheid

Wij doen ons best om de algemene voorwaarden onder jouw aandacht te brengen. Er staat namelijk in wat wij voor je doen en wat we van jou verwachten. Als je iets bij ons koopt of hebt gekocht, natuurlijk. Anders is het niet zo toepasselijk. Soms bieden wij aparte voorwaarden aan bij een product (bijvoorbeeld bij een seminar). Ook dan gelden deze algemene voorwaarden. Als de verschillende voorwaarden elkaar tegenspreken, mag je ons hierover contacteren.

Via deze website leveren wij enkel in België aangezien wij een Belgisch BTW nummer hebben. Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.

Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.

Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene voorwaarden die steeds beschikbaar zijn via onze website.

Als je online bestelt, krijg je een bestellingsbevestiging via mail. Indien het een downloadbaar product is, krijg je een geheime link via mail bezorgt die enkel voor de koper is bestemd. Indien niets ontvangen: bekijk zeker je ongewenste emails!

 1. Aanbod

Aangezien de website en het materiaal voor verkoop in het Engels is, zijn de beschrijvingen van de producten ook in het Engels. Moest er onduidelijkheid zijn over de inhoud, mag je altijd met ons contact opnemen via shop@everynationgent.org. Iemand van ons team zal zo snel mogelijk contact met je opnemen.

 1. Overeenkomst

Je doet online zaken met ons in een veilige webomgeving. Daar werken we enorm hard aan.

Als je een bestelling bij ons doet, krijg je daarvan een bevestiging per e-mail. Jouw bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we voor jouw betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden momenteel PayPal, VISA, MasterCard,… en Bancontact. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van jouw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

Wij voegen alle informatie en gegevens die je nodig hebt bij je bestelling, maar het meeste vind je ook op onze site. Het is natuurlijk wel handig als je de (digitale) bon goed bewaart.

 1. Herroepingsrecht

Ben je niet tevreden over het product? Neem dan asap contact met ons op zodat we je kunnen helpen waar nodig. Bij downloadbare producten, onverzegelde producten en seminars geldt het herroepingsrecht niet. Maar wij zijn vrij soepel en proberen zo goed mogelijk te helpen en willen samen naar een oplossing zoeken!

 1. Verzendkosten in geval van herroeping

Indien wij als vennootschap in fout zijn, betalen wij vanzelfsprekend de verzendkosten. Contacteer ons indien dit het geval is met vermelding van je gegevens en bestelling nummer! Wij sturen na ontvangst van de retour zo snel mogelijk een bevestiging.

 1. Prijs – Product

De prijzen die op de website zijn vermeld staan vast, maar kunnen veranderen (bijvoorbeeld tijdens promoties en solden). Wanneer je een bepaald product bestelt, betaal je de vermelde prijs van dat moment.

Je hebt recht op een goed product! Meer informatie vind je op hier: https://economie.fgov.be/nl/themas/consumentenbescherming/de-garantie

 1. Levering en uitvoering

Wij proberen binnen de 5 werkdagen het product te verzenden naar je. Indien het te lang duurt, annuleren we de bestelling en krijg je vanzelfsprekend je geld terug binnen de 3 werkdagen.

Indien het product beschadigd is of kwijt is geraakt voordat het aankomt, is dit onze verantwoordelijkheid.

 1. Betaling

Als wij je vragen een bedrag vooruit te betalen, maken we zo snel mogelijk na ontvangst je bestelling in orde. Klopt iets niet in de betaalgegevens? Laat het ons dan weten via shop@everynationgent.org. We aanvaarden alle betaalmiddelen die op onze website staan genoemd.

10. Overmacht

Als er sprake is van een overmachtssituatie kan het zijn dat wij onze verplichtingen richting jou niet meer kunnen waarmaken. Dat hoor je zo snel mogelijk. Zodra deze overmachtssituatie voorbij is zullen we onze beloftes inlossen. Als dat te lang duurt kan je afzien van je aankoop. Als je van tevoren al had betaald, krijg je je betaling binnen 3 dagen terug.

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle waardoor we richting jou onze beloftes niet kunnen waarmaken. Hieronder vallen stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.

11. Intellectuele eigendom

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door copyrights. Dit wilt zeggen dat je ons logo, website, foto’s, namen, teksten, kleurencombinatie etc. niet mag kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande toestemming.

12. Heb je een klacht?

Dit nemen wij serieus! Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op zodat we kunnen zoeken naar een oplossing. Probeer het probleem goed te beschrijven en zend het probleem naar shop@everynationgent.org. Klantenservice staat centraal. Geef ons de benodigde tijd zodat we je goed kunnen helpen.

Terms and conditions

 1. Identity of the entrepreneur:

VZW Every Nation Gent
Sint-Jansvest 28A
9000 Gent

BE0837220856

shop@everynationgent.org

 1. Applicability

We try our best to bring our terms and conditions to your attention. That is where we communicate clearly what we aim to do for you and what we expect from you in return when you make a purchase from our store. Subsequently, these terms and conditions only apply when you have bought a product from us. Some products, for example seminars, might have separate or additional conditions but even then these general terms and conditions will apply. If you find any contradictions, you are welcome to make contact with us.

We can only deliver our products and services in Belgium. If you provide us with an address in a different country, we can refuse your order.

To be able to place an order, you have to be older than eighteen years old. If you are younger, we ask that your parents or legal guardian complete the order on your behalf. If we find that an order was indeed placed by an individual that is under aged, we hold the right to refuse the order.

When an order is placed, we assume that it has been done with complete agreement and acceptance of our terms and conditions, which is available on our website.

Once an order has been placed, you will receive confirmation via email. If the product is downloadable, you will receive a secret link via email which is only meant to be used by the buyer of the product. If you have not received anything, it might be a good idea to check your junk mail.

 1. Offer

Because the website and the products itself are in English, the description of the material available for purchasing will also be in English. If you are unsure about the content, you are welcome to make contact with us via shop@everynationgent.org. A member of our team will respond to your inquiry as soon as possible.

 1. Agreement

Purchasing online from us is safe; That is something we work hard to ensure.

When you purchase a product, you will receive confirmation via email. Your order is complete and the agreement between us is definite the moment we receive the approval from your bank or financial institution. Currently we receive payments through PayPal, VISA, MasterCard, Bancontact and a few others. If your bank or financial institution refuse payment, we won’t be held responsible for any delays in the delivery or non delivery of your order(s). Orders without legitimate payment by a registered card holder will not be processed or delivered.

We will make all necessary information which you will need to place an order on our website. Please ensure all digital vouchers are kept in a safe place.

 1. Revocation

If you are unhappy with your order, please make contact with us immediately as that will enable us to assist you in the best way possible. Please note that it is not possible to revoke orders of downloadable products, seminars and unsealed products. Having said that, we are flexible and will try our best to find solutions.

 1. Shipping costs in case of revocation

If we as organisation is in the wrong, we will cover the shipping cost. If that is the case, please provide us with your details and order number. Once we are in possession of the returned goods, we will send you a confirmation as soon as possible.

 1. Price and Product

The price of products and services are fixed but can be changed, for example in the case of a promotion or a sale. At the time of the order, you will pay the amount as stated on the website.

You have the right to good products and services. You can find more information on https://economie.fgov.be/nl/themas/consumentenbescherming/de-garantie

 1. Delivery and execution

We strive to send a product to you within five working days. If it takes too long, you may cancel the order and you will receive your money back within three working days.

If a product is damaged or gets lost before it is received, we promise to accept full responsibility.

 1. Payment

If we require payment in advance, we will ensure a speedy processing and delivery of your order, once payment is received. If anything is miss with the payment information, please make contact with us on shop@everynationgent.org. We accept all methods of payment as stated on our website.

10. In case of situation beyond our control

If in case of a situation beyond our control whereby we cannot meet our obligations towards you, we will make contact with you as soon as possible. Once the situation is resolved, we will continue to work towards processing your order. If it takes too long, you are allowed to cancel your order. If you have already paid at this point, we will refund you in three working days.

Situations beyond our control include circumstances such as a strike, fire, business incident, power failure, disruptions in telecommunication or network connections resulting in an inactive website, or delayed or non deliveries by a service provider(s) or linked third parties.

 

11. Intellectual property

Our website, logos, copy, photos, titles and in general all our communication are protected by copyright law. That means it is illegal to copy or reproduce any logos, website, photos, titles, copy, colour combinations etc. without prior permission.

12. In case of a complaint

We take all complaints serious. If you have a complaint, please make contact with us as soon as possible so that we can work towards a solution. Please try to describe the problem in detail and send it to shop@everynationgent.org. Customer service is very important to us. Give us the time necessary to help you.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt