-10 SEC PRAYER EXAMPLES-
-VOORBEELDEN 10 SEC GEBEDEN-

1. Spirit

Father, I pray You strengthen … . I pray he/she will be firmly rooted in You and will be sensitive and obedient to Your Holy Spirit. In Jesus’ Name, amen.

Vader, ik bid dat U …. kracht geeft. Ik bid dat hij/zij geworteld en gegrond zal zijn in U en dat hij/zij gevoelig en gehoorzaam zal zijn voor Uw Heilige Geest. In Jezus’ Naam, amen.

(Ps 1:1-3; Ps 51:10; Ps 143:10; Rom 12:11; Eph 3:16-17)

2. Soul

Father, I pray that … may love you with all his/her heart and may put his hope in You. Father, I pray that he/she may know your love, joy, peace and favor in his life and may find rest. In Jesus’ name. In Jesus’ Name, amen.

Vader, ik bid dat … van U mag houden met heel zijn/haar and dat hij/zij zijn/haar hoop in U mag plaatsen. Vader, ik bid dat hij/zij Uw liefde, vreugde, vrede en voorspoed mag ervaring in zijn/haar leven en dat hij/zij rust mag vinden. In Jezus’ Naam, amen.

(Num 6:24-26; Ps 16:11; Ps 29:11; Ps 42:11; Matt 22:37)

3. Body

Father, You are our Healer, so I ask your healing over … body. I bless him/her with life and strength today and I pray that he/she will feel that You are near. In Jesus’ Name, amen.

Vader U ben onze Geneesheer, daarom vraag ik Uw genezing over … lichaam. Ik zegen hem/haar met leven en kracht vandaag en ik bid U dat hij/zij U als dichtbij mag ervaren. In Jezus’ Naam, amen.

(Ps 34:18; Is 40:29; Is 53: 4-5; Jer 17:14; 3 John 1:2)

4. Finances

Father, I pray that … will know You as his/her provider. I bless his/her finances, so he/she can be generous and be a blessing to many. And I pray that You meet all his/her needs (name needs) according to the riches of Your glory. In Jesus’ Name, amen.

Vader, ik bid dat … U zal kennen als zijn/haar Voorziener. Ik zegen zijn/haar financiën, zo dat hij/zij vrijgevig en een zegen kan zijn voor velen. En ik bid dat U overvloedig zal geven wat hij/zij nodig heeft (noem de nood) zoals U overvloedig geeft in Jezus van Uw rijkdom. In Jezus’ naam, amen.

(Deu 8:18; Prov 3:9-10; Prov 10:22; 2 Cor 9:9-11; Phil 4:19)

5. Relationships

Father, I pray that Christ may be formed in … and that he/she may love others like You do. I pray that his/her ways may be pleasing to you so that even his/her enemies will make peace with him/her. In Jesus’ Name, amen.

Vader, ik bid dat Jezus zichtbaar mag zijn in … en dat hij/zij anderen mag liefhebben zoals U liefheeft. Ik bid dat zijn/haar wegen U mogen behagen zodat zelfs zijn/haar vijanden vrede met hem/haar zullen maken. In Jezus’ Naam, amen.

(Prov 16:7; John 15:12; Gal 4:19; Col 3:13-14; 1John 4:16)

6. Work

I pray that … may do his/her work as unto You, so that whatever he/she does, prospers. I bless his/her work and workplace. I pray for Your favor on the work floor and I pray for divine ideas and wisdom. In Jesus’ Name, amen.

Vader, ik bid dat … zijn/haar werk mag doen zoals voor U, zodat wat hij/zij ook doet, gelukt. Ik zegen zijn/haar werk en werkplaats. Ik bid Uw gunst over zijn/haar werk and ik bid voor ideeën en wijsheid van U. In Jezus’ Naam, amen.

(Ex 35:35; Deu 28; Ps 1; Prov 22:29; Col 3:23; Eph 2:10)

7. Needs

Father, I thank You that You are a good Father who knows what we need and that we can make our requests known to You. Father, today I pray for Your provision for … (name the need). In Jesus’ Name, amen.

Vader, ik dank U dat U een goede Vader bent die weet wat we nodig hebben en waaraan we onze noden kunnen bekend maken. Vader, vandaag bid ik voor Uw voorziening voor… (noem de nood). In Jezus’ Naam, amen.

(Ps 5:3; Ps 37:25; Matt 6:9-13; Matt 6:32-33; Phil 4:19)

8. Neighbors/salvation

Father, I pray that You open the eyes and the heart of … (name the person) so he/she can see the truth of the gospel and respond to it in faith and obedience. And I pray that I may have wisdom and boldness to share the gospel. In Jesus’ Name, amen.

Vader, ik bid dat U de ogen en het hart van … (noem de persoon) opent zodat hij/zij de waarheid van het evangelie kan zien en gehoorzamen in geloof. Ik bid voor wijsheid en moed om het goede nieuws te delen. In Jezus’ naam, amen.

(Matt 13:8; John 14:6; Acts 16:14; 2 Cor4:4; Col 4:3-4)

9. Nations

Father, I pray that You heal … (name nation) and that it will fear and serve You as Lord. I pray that the church will shine Your light so people will come to know You. In Jesus’ Name, amen.

Vader, ik bid dat U … (benoem het land) geneest en dat het U zal gehoorzamen en volgen als Heer. Ik bid dat de kerk Uw licht zal schijnen zodat mensen U leren kennen. In Jezus’ naam, amen.

(Ps 33:8,12; 2 Chron 7:14; Is 60:3; Rev 7:9; Rev 22:2)

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt